Trong cuộc ngoài cuộc đều nổi trôi
Cũng như thắng bại vốn lòng người
Sao được như tiên mê chẳng tỉnh
Gió xuân bươm bướm ngủ say hoài


Nguồn: Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)