Khen Trần Nhụ Tử khéo yên vui
Nghèo xác thi thư vẫn miệt mài
Che cửa tất bồng nhà dẫu dột
Đẩy xe Hoàng, Lão quyển hằng soi
Xem trong ấp tể phân chia khéo
Mượn chốn sông Hoài cá nhử chơi
Giúp Hán nên công hai tướng giỏi
Lòng ta đang cuộn... mở ngay rồi