Sách ăn mòn mỏi thân ta
Thân ta máu gặm mòn da xương rồi
Sách còn tờ mộng trang môi
Miệng còn rớt hột rạng ngời nữa chăng


Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973