Sách ăn mòn mỏi thân ta
Thân ta máu gặm mòn da xương rồi
Sách còn tờ mộng trang môi
Miệng còn rớt hột rạng ngời nữa chăng


Nguồn: Mưa nguồnLá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Saigon, 1973