Đến cùng trang sách sớm mai nay
Gặp lời văn đẹp, ý thơ hay
Cuộc đời - trang sách hai cánh lớn
Ở giữa là ta
             (Gạch nối này!)


Nguồn: Trần Chính, Nhành mai trước cửa (thơ), Sở Văn hoá thông tin Thái Bình, 1990