Trời che đất chở khôn lường
Nước sôi lửa bỏng khuyển dương tranh giành
Cơ sự này giao tranh chửa dứt
Nghiêng Hoành Sơn chia cắt sơn hà
Than ôi không chúa không cha
Vườn đào tan tác dân ta giữ thành
Phương đoài ứng triệu giáng sính
Chín tầng rồng hiện trời xanh tuyệt trần
Phá nương thánh xuống cõi trần
Mãnh sĩ mưu thần như nước như non
Trần công một tấm lòng son
Đào Tiềm đi ẩn cũng toan xuất hành
Chu Công, Y Doãn triều thần
Ngõ hầu trở lại tinh thần Đường Ngu
Thái bình thiên hạ vui ca
Đông tây yên ổn, nước nhà thành công

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)