Nhầm tưởng thân tâm chịu khổ nàn,
Đều do chẳng biết theo chân Phật.
Muốn hay pháp hạnh rõ nguyên nhân,
Trời vốn không hoa trăng bát ngát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)