Thích núi, ấy người nhân,
Non xanh cũng chuyển vần.
Mắt trong do thanh tĩnh,
Lòng sạch bởi thoát trần.
Cười áng mây đa sự,
Mời vầng nguyệt thân gần.
Ai kia đeo danh lợi,
Bôn tẩu luống nhọc thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)