Oanh véo von trên cây,
Yến nhẹ nhàng lượn bay.
Pha trà thay chén rượu,
Đành tiễn bạn từ đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)