Oanh véo von trên cây,
Yến nhẹ nhàng lượn bay.
Pha trà thay chén rượu,
Đành tiễn bạn từ đây.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)