Gió lặng sóng cũng không,
Bức tranh đầy trước mắt.
Cần chi đợi nhiều lời,
Nhìn nhau hiểu ý tất.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)