Gió lặng sóng cũng không,
Bức tranh đầy trước mắt.
Cần chi đợi nhiều lời,
Nhìn nhau hiểu ý tất.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)