Gió tây thổi rừng sâu,
Màu thu vàng trên lá.
Cảm nỗi tấm thân này,
Già đến sao nhanh quá.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)