Mắt biếc đối thanh san,
Không mảy may bụi trần.
Tự nhiên đến trong suốt,
Tìm chi cõi Niết Bàn.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)