Mắt biếc đối thanh san,
Không mảy may bụi trần.
Tự nhiên đến trong suốt,
Tìm chi cõi Niết Bàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)