Năm đi vội vã nước chảy mau,
Già đến xem xem đã bạc đầu.
Một tấm thân này không của tớ,
Ngoài thân thôi nhé mắc chi cầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)