Trồng tùng trồng bách một khu rừng,
Đâu phải vì yêu chút bóng thông.
Đợi đến mùa thu lá vàng rụng,
Riêng ngươi xanh ngắt suốt mùa đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)