Quê nhà cách biệt mười lăm năm,
Về lại thương hoài lệ đẫm khăn.
Gặp gỡ nửa phần không biết mặt,
Ngậm ngùi xa xót nỗi thời gian.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)