Quê nhà cách biệt mười lăm năm,
Về lại thương hoài lệ đẫm khăn.
Gặp gỡ nửa phần không biết mặt,
Ngậm ngùi xa xót nỗi thời gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)