Tu hành như xát những cành cây,
Lửa tẳt tro tàn đều tản bay.
Muốn biết cuối cùng ra sao nữa,
Ngưng thành thỏi sắt chẳng chuyển lay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)