Rũ sạch trần duyên không mực thước,
Đi qua cuộc thế vẻ ngơ ngác.
Bốn phía không tường riêng tự đắc,
Tuỳ sở thích,
Tự rong ruổi đông tây nam bắc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)