Rũ sạch trần duyên không mực thước,
Đi qua cuộc thế vẻ ngơ ngác.
Bốn phía không tường riêng tự đắc,
Tuỳ sở thích,
Tự rong ruổi đông tây nam bắc.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)