Thấy lá ngỡ cây thị,
Trông hoa lại là sen.
Đáng thương tướng vô định,
Không thị, chẳng phải sen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)