Lúa tằm chẳng chín mấy năm rồi,
Dịch bệnh liên miên đói khát hoài.
Hoạ chẳng không dưng người chuốc lấy,
Mình làm mình chịu lại kêu trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)