Lúa tằm chẳng chín mấy năm rồi,
Dịch bệnh liên miên đói khát hoài.
Hoạ chẳng không dưng người chuốc lấy,
Mình làm mình chịu lại kêu trời.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)