Chúng sinh mắc bệnh tại ngu si,
Bồ tát chữa lành bởi trí bi.
Bệnh hết thuốc dành đơn tự chế,
Cất nơi núi thẳm để phòng khi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)