Mây núi nhàn lơ lửng,
Nước suối chảy vội vàng.
Dưới tùng nhặt quả rụng,
Đun trà trà ngát hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)