Tháng tám ngày mười lăm,
Vành vạnh vầng trăng tỏ.
Ánh sáng ngời bãi xa,
Trăng treo đầu cây đó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)