Tháng tám ngày mười lăm,
Vành vạnh vầng trăng tỏ.
Ánh sáng ngời bãi xa,
Trăng treo đầu cây đó.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)