Art poétique

Ce que disait le poème, je l’ai oublié

J’ai su ce que disait ce poème, mais je l’ai oublié

Le poème disait cela, mais cela que disait le poème, je l’ai oublié

Que le poème disait cela, est-ce cela que disait le poème? Si c’est cela que disait le poème, je l’ai oublié

Peut-être, sans savoir ce que disait le poème, alors que je disais le poème, (au temps où je disais le poème), déjà je l’avais oublié
mais si c’est cela que disait le poème, je l’ai oublié

Maintenant, quand je dis ce poème, je ne sais pas si je dis ce poème,
puisque ce que disait ce poème, je l’ai oublié

C’est pourquoi ce que dit ce poème n’est plus vraiment ce que disait le poème
et que j’ai oublié


Có sách in tên bài thơ là Ce que disait le poème.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi đã biết bài thơ nói gì nhưng tôi quên mất

Bài thơ đã nói như thế đó, nhưng tôi lại quên mất như thế đó là điều mà bài thơ đã nói

Rằng bài thơ đã nói như thế đó, có phải như thế đó là điều mà bài thơ đã nói? Nếu như thế đó là điều mà bài thơ nói, thì tôi cũng quên mất nó là gì

Có thể, không cần biết bài thơ đã nói gì, trong khi đọc bài thơ (lúc mà tôi đọc bài thơ), tôi cũng đã quên mất nó là gì rồi
nhưng nếu như thế đó là điều mà bài thơ đã nói, tôi quên mất nó là gì

Lúc này đây, khi tôi đọc bài thơ, tôi cũng không biết là tôi đang đọc chính bài thơ đó,
bởi vì tôi quên mất bài thơ đã nói gì

Vì thế cho nên điều mà bài thơ đang nói cũng không thực sự là điều mà bài thơ đã nói
và tại sao tôi đã quên mất nó là gì.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Guy Bennett.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Rosmarie Waldrop, Jean-Jacques Poucel, John Fenoghen

Poetic art (tiếng Anh)

What the poem was saying, I’ve forgotten

I had known what the poem was saying, but I’ve forgotten

The poem was saying this, but this that the poem was saying, I’ve forgotten

That the poem was saying this, is this what the poem was saying? If that’s what the poem was saying, I’ve forgotten

Perhaps, without knowing what the poem was saying, as I was saying the poem, (in the moment I stated the poem), I had already forgotten
Yet, if that’s what the poem was saying, I’ve forgotten

Now, when I say this poem, I don’t know if I am saying this poem,
because what the poem was saying, I’ve forgotten

That’s why what this poem is saying is no longer really what the poem was saying
and that I’ve forgotten

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Guy Bennett

What the poem said (tiếng Anh)

I forgot what the poem said

I knew what the poem said but I forgot what it was

The poem said that, but I forgot that that that the poem said

That the poem said that, is that what the poem said? If it’s that that the poem said, I forgot what it was

Maybe, without knowing what the poem said, while I was reciting the poem (when I was reciting the poem), I had already forgotten what it was
but if that’s what the poem said, I forgot what it was

Now, when I recite the poem, I don’t know if I’m reciting this poem,
since I’ve forgotten what the poem was saying

That’s why what this poem says is not really what the poem was saying
and why I forgot what it was

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời