Mình cô, ngục tối, cảnh âm thầm,
Một chữ thân bằng cũng vắng tăm.
Lưa có Hoà Thanh già phổ nọ,
Ân cần gửi thấu bức thư thăm.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại