Sương rơi đã thấy nhức chân tay
Chăn lạnh, gió thu hiu hắt lay
Lời nghẹn, cạn khô dòng nước mắt
Niềm riêng, ai thấu cảnh tình này