Làm nhà tranh bên đường quan đạo
Ngày thấy dòng sông lớn trôi qua
Trong hộp gương chim loan sắp lão
Ngoài vườn hoa bướm cũ đã già
Đỉnh Hàn Sơn bay qua nhạn mới
Cơn mưa chiều trở lại thuyền côi
Cảnh quạnh hiu song the khép kín
Nhớ chơi xưa bứt rứt lắm rồi

tửu tận tình do tại