Tây thanh lâu bông liễu tơ bay bốc
Những cành mềm sương phủ phất lan can
Người tuổi trẻ từ đâu roi, ngựa trắng
Đến bóng râm dây cương ngựa buộc ngang

tửu tận tình do tại