Mưa ngưng nơi thác Không Linh
Khói sương im lắng ngút tình kẽm Vu
Lòng chàng như nước thuỷ triều
Sáng lui chiều đến dập dìu chứa chan

tửu tận tình do tại