Lệ thường tù mới đến,
Phải nằm cạnh cầu tiêu;
Muốn ngủ cho ngon giấc,
Anh phải trả tiền nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.