民間賭博被官拉,
獄裡賭博可公開。
被拉賭犯常嗟悔,
何不先到這裡來。

 

Đổ

Dân gian đổ bác bị quan lạp,
Ngục lý đổ bác khả công khai.
Bị lạp đổ phạm thường ta hối,
Hà bất tiên đáo giá lý lai!

 

Dịch nghĩa

Ngoài dân đánh bạc thì bị quan bắt,
Trong tù đánh bạc có thể công khai;
Con bạc bị tù thường hối tiếc:
Sao không sớm vào quách chốn này!?


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Đánh bạc ở ngoài, quan bắt tội,
Trong tù đánh bạc được công khai;
Bị tù, con bạc ăn năn mãi:
Sao trước không vô quách chốn này!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
42.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Ở ngoài, đánh bạc, quan gông
Trong tù đánh bạc được công khai hoài
Bị tù, hối hận lòng ai
Sao không vô quách chốn này sớm hơn?


Nguồn: Nhật ký trong tù (thơ song ngữ Việt - Tày), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời