Núi Hàn giá,
Băng che đá.
Phủ núi xanh,
Là tuyết đó.
Làm tuyết tan,
Mặt trời ló.
Người già khoẻ,
Lúc mờ tỏ.