Trời đem người giỏi xuống cho đời,
Số một Tao Đàn, chẳng dưới ai.
Tột bậc văn chương tài hiếm có,
Cha con vinh hiển một nhà hai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.