Lê triều khiếu vịnh thi tập 黎朝嘯詠詩集 còn có tên gọi khác là Thiên Nam thi tập 天南詩集, là tập thơ đề vịnh những nhân vật triều Lê. Nội dung tập thơ đề vịnh công thần võ tướng, danh nho, tiết nghĩa, sứ thần, gian thần của triều Lê Sơ từ Lê Thái Tổ (1427-1527). Tất cả gồm 106 bài thơ thất ngôn tuyệt cú. Mỗi bài thơ vịnh một nhân vật, có tiểu dẫn sơ lược về lai lịch hành trạng.

Trong tập sách của mình Hà Nhậm Đại chia ra làm từng nhóm nhân vật, cụ thể là:

- Đế vương triều Lê 皇黎帝王 gồm: Thái Tổ Cao hoàng đế 太祖高皇帝, Thái Tông Hoàng đế 太宗皇帝, Nhân Tông Tuyên Hoàng đế 仁宗宣皇帝, Thánh Tông Thuần hoàng đế 聖宗淳皇帝, Hiến Tông Duệ hoàng đế 憲宗睿皇帝, Túc Tông Khâm hoàng đế 肅宗欽皇帝, Uy Mục đế 威穆帝, Tương Dực đế 相翼帝, Chiêu Tông Thần hoàng đế 昭宗神皇帝, Cung hoàng đế 恭皇帝.

- Công thần 功神 gồm 17 người. Trong…

 

Lê triều đế vương - 皇黎帝王

Công thần - 功神

Danh nho - 名儒

Tiết nghĩa - 節義

Gian thần - 奸臣