Giấc mộng hai nơi khéo tỏ tường,
Tới non sông gặp đức Cao Hoàng.
Hịch thư nhiều thuở tài mau mắn,
Pháp độ trăm đường sức sửa sang.
Công giúp hồng đồ cao tựa núi,
Danh ghi thanh sử sáng bằng gương.
Hoạ kia gây bởi Văn Hoàng lỗi,
Xà nọ lời đâu chỉn lạ dường.


Có lẽ do Nguyễn Trãi giỏi dùng thơ quốc âm nên bàn vịnh về Nguyễn Trãi, Hà Nhậm Đại dùng thơ Nôm.

Nguồn: Vương Thị Hường, “Hình ảnh Thân Nhân Trung qua Lê triều khiếu vịnh thi tập của Hà Nhậm Đại”, Tạp chí Hán Nôm, số 5 (108), 2011