Tâm ruổi mây về nam,
Hình theo nhạn hướng bắc.
Hôm nay giậu cố hương,
Nở mấy bông hoa cúc?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.