Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Dữu Tín (6 bài)
- Vương Bao (1 bài)
- Tiêu Dịch (2 bài)
- Nguỵ Thu (1 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)
Tạo ngày 15/10/2008 12:06 bởi Vanachi
Giang Tổng 江總 (519-594) tự Tổng Trì 總持, người nhà Trần ở Nam triều đời Nam Bắc triều, làm quan đến Thái thường khanh. Sau loạn Hầu Cảnh, ông tị nạn tới Cối Kê, rồi lại chuyển đến Quảng Châu, đến năm Thiên Gia thứ 4 (563) đời Trần Văn Đế được triệu hồi về Kiến Khang làm Trung thư thị lang. Đời Trần Hậu Chủ làm Thượng thư lệnh. Năm Khai Hoàng đời Tuỳ Văn Đế (589) làm Thượng khai phủ, sau về Giang Nam.

Ông là một đại biểu của diễm thi cung đình, trong lịch sử bị phê phán. Tuy nhiên về sau mang tâm hoài vong quốc nên thơ ông bớt phần phù diễm mà mang màu sắc bi lương. Thơ còn khoảng 100 bài.