Đường xuân vui mi vu đã lục,
Tiếng đàn buồn trải lụa lòng em.
Oán hoa vàng bờ đông liễu biếc,
Sầu cỏ xanh mọc phủ bên thềm.
Tuổi mười lăm trăng tròn sáng rỡ,
Nhưng chàng đang truy lỗ ngày đêm.
Trăng xuân soi quan san tuyết lũng,
Có biết đâu người khóc sau rèm.

tửu tận tình do tại