Hai nước trông nhau vẫy ngọn cờ
Dòng sông biên giới, nối cầu thơ...
- Lòng đau nhớ lại cầu trên tuyến
Một dải Hiền Lương cắt mấy bờ?


Bên Hồ Kiều, 1960