Trăng sao đi ngủ lâu rồi
Anh còn chọc núi khuấy đồi ra than
Than ra sáng cả đêm trường
Cuốc than anh tưởng cuốc vàng cho em.


Bàng Gianh, 1958