Cảm ơn Chúa quá diệu vời
ngày: cho cây cối xanh tươi vươn hồn
trời xanh tươi thắm; và còn
thứ nguyên sinh với cái luôn vô cùng

(Tôi người chết sống lại đây,
mặt trời sinh nhật; thì nay ra đời
ngày sống yêu thương chắp đôi
địa cầu bao chuyện kỳ đời xảy ra)

làm sao cảm thấy quanh ta
bất kỳ hơi thở nấc ra khôn cùng
thảy không-người chỉ đơn thuần
chắc gì tưởng tượng ước chừng được em?

(giờ tai tôi giác ngộ thêm
giờ đôi mắt cũng an nhiên huệ rồi)