Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 06/08/2014 09:48 bởi tôn tiền tử
Diêu Ỷ Vân 姚倚雲 người Đồng Thành (An Huy) cuối đời Thanh, vợ Phạm Đương Thế 範當世 ở Thông Châu. Tác phẩm có "Uẩn Tố Hiên thi cảo" 蘊素軒詩稿.