Cần tàn mai rụng đường xơ xác
Phiền muộn nghỉ nhờ một lão nông
Bèo tím mặt ao buông liễu biếc
Nhác nhìn sen sớm một vài bông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)