Cần tàn mai rụng đường xơ xác
Phiền muộn nghỉ nhờ một lão nông
Bèo tím mặt ao buông liễu biếc
Nhác nhìn sen sớm một vài bông


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)