Vu Sơn hoa đã hồng
Sông Sở sóng vừa lục
Giặt lụa nữ từng đôi
Soi bóng đấu trang sức
Cười hỏi khúc "Hái sen"
Có giống bài "Cành trúc"?

tửu tận tình do tại