Ôm gối nản sầu nghe gà gáy
Hỏi người về đường sá hôm nay
Người cho biết đi không thể nghỉ
Sớm khởi hành đường đất rất dài

tửu tận tình do tại