Con chức vương, mẹ tù đày
Sớm chiều giã gạo suốt ngày không thôi
Trời kiêu đất nhục một đời
Muốn theo con chẳng được người rủ thương
Công thần nhà Hán Trương Lương
Mưu dùng bốn lão núi Thương đỡ đầu
Quân vương khinh suất gây sầu
Mười năm qua mới phục hồi họ Lưu
Sau truyền sự tích theo người

tửu tận tình do tại