Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 17/03/2019 22:04 bởi tôn tiền tử
Cung Đỉnh Tư 龔鼎孳 (1615-1673) là thi nhân đầu đời Thanh, tự Hiếu Thăng 孝昇, hiệu Chi Lộc 芝麓, người Hợp Phì (nay thuộc An Huy), đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh nhà Minh, làm Binh khoa cấp sự trung. Sang Thanh, quan đến Thượng thư bộ Lễ. Ông cùng với Tiền Khiêm Ích, Ngô Vĩ Nghiệp được gọi là Giang Tả tam đại gia. Tác phẩm có Định Sơn Đường tập.