Đìu hiu cây biếc phủ tường hồng
Miếu cổ cát xuân khách não lòng
Bá thật vương hờ ai thắng bại?
Hoài Âm mộ lớn cũng tà dương

tửu tận tình do tại