Ngọc thụ buồn xuân đứng tựa lầu
Uổng sông khoá sắt lửa làm tiêu
Buồn dâng đâu chỉ Lan Đình gợi
Nước chảy non xanh tiễn Lục Triều

tửu tận tình do tại