Hoa tàn xuân chẳng nói
Xuân đến chim ríu gọi
Ong bướm thật đa tình
Tường tây không chắn nổi