Mưa bụi giăng giăng gió hắt hiu,
Khắp nơi sương phủ liễu yêu kiều.
Đẫm nước, rời cây hoa chẳng chịu.
Buồn trăm chiều,
Cùng xuân đành mặc nước đông lưu.

Chín mấy ngày xuân được bao nhiêu?
Dẫu dốc túi này chẳng thể lưu.
Nói thác sang đông nơi quán rượu.
Say nốt chiều,
Tới nay nhắc chuyện lệ tuôn nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.